Het Future Home Proces

 • Kennismaking potentiële opdrachtgever & Future Home Engineering (Vrijblijvend):
 • In dit gesprek lichten wij onze procesgang toe (Operationeel)
 • In dit gesprek lichten wij onze financiële mijlpalen toe (Financieel)
 • In dit gesprek lichten wij toe met welke key-partners wij samenwerken (Operationeel)
 • In dit gesprek lichten wij de betalingsregelingen van onze key-partners toe (Financieel)
 • Tijdens dit gesprek analyseert Future Home Engineering of de wensen van de potentiële opdrachtgever realiseerbaar zijn. (Financieel & Operationeel)
 • Mogelijk maken vervolgafspraak voor een IT (Vrijblijvend)
 • Programma van Eisen opstellen:
  • Future Home Engineering zal het programma van eisen opstellen. Wanneer de expertise van de key-partners wordt gevraagd tijdens dit gesprek, dan zal Future Home Engineering voorafgaand afspraken maken met de key-partner(s). Hierbij zal redelijkheid en billijkheid worden afgesproken welke uren er gefactureerd mogen worden. (Voorstel; de eerste 3 uur inclusief reistijd en reiskosten kunnen niet gefactureerd worden)
  • Wanneer de key-partner(s) in opdracht van Future Home Engineering meer tijd besteden aan het opstellen van een PVE, kunnen deze uren pas in rekening gebracht worden na opdracht van Future Home Engineering.
 • Budgettering
  • Future Home Engineering biedt de opdrachtgever verschillende mogelijkheden aan bij het bepalen van het budget: turn-key of op basis van het schetsontwerp.
  • Bij turn-key zal Future Home Engineering met de architect in gesprek gaan of het realistisch is.
  • Future Home Engineering zal basale informatie verstrekken aan de opdrachtgever. Wanneer er behoefte is aan specifieke informatie zal Future Home Engineering een adviesprijs hanteren. Mocht er behoefte zijn aan de expertise/advies van een van de key-partners, dan zal hiervoor de adviesprijs van de key-partner(s) gelden.
 • Omgevingsmanagement
  Future Home Engineering zal de klant vragen om zoveel mogelijk informatie te verstrekken (Denk hierbij aan het bestemmingsplan)
 • Bespreken volgende fases operationeel & financieel:
  Future Home Engineering zal na het afronden van het gesprek de mogelijke vervolgstappen voorleggen en een eventuele vervolgafspraak inplannen.
 • Presenteren schetsontwerp
  De presentatie van het schetsontwerp zal worden verzorgd door de architect. Hierbij zal ten alle tijden een iemand van Future Home Engineering aanwezig zijn om de wensen van de opdrachtgever te behartigen en eventuele aanpassingen vast te stellen. Deze presentatie zal bij voorkeur plaatsvinden bij de architect. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Future Home Engineering zorgen voor een andere locatie. (Ook de betaling)
 • Kostenraming
  • Future Home Engineering zal zorg dragen voor het opstellen van een kostenraming. Bij het opstellen van de kostenraming worden actuele prijzen gebruikt van de key-partners (Deze prijzen worden altijd geverifieerd bij de key-partners)
  • Wanneer de opdrachtgever er voor kiest om een voorlopig ontwerp te laten maken, zal Future Home Engineering de opdrachtgever in contact brengen met de architect en brengt de opdrachtgever op de hoogte van de daarbij horende kosten. (X euro) Future Home Engineering zal in samenwerking met de architect zorg dragen dat de aanpassingen verwerkt worden in het voorlopig ontwerp.
  • Future Home Engineering zal in de kostenraming het engineeringspakket meenemen als kostenpost. Wanneer handelingen worden verricht die niet binnen het engineeringspakket vallen, zal Future Home Engineering het advies en begeleiding tarief hanteren (X euro). Wanneer er gekozen wordt voor turn-key, zal Future Home Engineering een vaste prijs voorleggen (Deze handelingen zijn op basis van redelijkheid en billijkheid).
  • Wanneer de opdrachtgever er voor kiest om een voorlopig ontwerp te laten maken, zal Future Home Engineering de eerste advies en begeleidingskosten in rekening brengen (X Euro).
  • Het engineeringspakket bestaat uit handelingen die verweven zitten in de processtappen. Per proces worden de gedane handelingen gefactureerd naar de opdrachtgever.
 • Installatie voorstel
  Future Home Engineering presenteert de installatie keuzes. Hierbij zal Future Home Engineering informatie verstrekken over de gewenste installaties.
 • De presentatie van het VO zal worden verzorgd door de architect. Hierbij zal ten alle tijden een iemand van Future Home Engineering aanwezig zijn om de wensen van de opdrachtgever te behartigen en eventuele aanpassingen vast te stellen. Deze presentatie zal bij voorkeur plaatsvinden bij de architect. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Future Home Engineering zorgen voor een andere locatie. (Ook de betaling)
 • Het Voorlopig Ontwerp is de eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking van een project die aan de opdrachtgever gepresenteerd wordt (Dit zal door de architect verzorgd worden).
 • Met 3D visualisaties worden de ontwerptekeningen verhelderd (Dit zal door de architect verzorgd worden).Wanneer de opdrachtgever er voor kiest om een voorlopig ontwerp te laten maken, zal Future Home Engineering de opdrachtgever in contact brengen met de architect en brengt de opdrachtgever op de hoogte van de daarbij horende kosten. (X euro) Future Home Engineering zal in samenwerking met de architect zorg dragen dat de aanpassingen verwerkt worden in het voorlopig ontwerp.
 • Nadat besproken is hoe het ontwerp aangepast wordt worden alle op- en aanmerkingen in het ontwerp verwerkt en wordt er een definitieve materialisatie opgezet.
 • De ruimtelijke relaties, de verschijningsvorm, hoofdmaatvoering en de toe te passen materialen worden in het DO vastgelegd.
 • Om tijd en geld te besparen wordt een DO vaak al als “vooroverleg”  ingediend bij een gemeente om het ontwerp alvast te toetsen aan het bestemmingsplan en alvast voor te leggen aan de welstandscommissie.
 • In sommige gevallen kan het de moeite waard zijn om de beperkingen van het bestemmingsplan (binnen redelijke grenzen) te overschrijden. Eventuele procedures voor ontheffingen kunnen zo al in een vroeg stadium ingezet worden. Soms kunnen hiervoor aanvullende stukken (zoals een ruimtelijke onderbouwing) noodzakelijk zijn. Dit brengt wel extra legeskosten en kosten voor de aanvullende stukken met zich mee.
 • Het DO wordt verder technisch uitgewerkt ten behoeve van de vergunningaanvraag, diverse verplichte berekeningen en de offerte.
 • Materiaalontmoetingen en -aansluitingen worden uitgewerkt, een funderingstekening met rioleringsverloop wordt gemaakt, alsmede een elementenplan voor platte en/of hellende daken en er wordt een principe-detaillering getekend van alle prominente visuele aansluitingen zoals bijvoorbeeld de dakaansluitingen, kozijnaansluitingen en constructieve ontmoetingen.
 • Op basis van de technische uitwerking kan onze constructeur verplichte sterkteberekeningen uitvoeren en de constructieve opzet zoals o.a. dikte en zwaarte van kolommen en elementen maken.Daarnaast worden op basis van deze gegevens berekeningen uitgevoerd voor de energiezuinigheid EPC-berekening, de ventilatiebalans, doorspuibaarheid en daglichttoetreding.
  • De bouwvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is er geen vergunning vereist. Vergunningsvrij kunnen bijvoorbeeld -binnen bepaalde grenzen- een (beperkte) aanbouw aan de achterzijde van een huis, een carport of dakkapel aan de achterzijde gemaakt worden.
  • Toetsing
   Voordat een vergunning wordt verstrekt wordt het ontwerp getoetst op verschillende onderdelen bij verschillende gemeentelijke afdelingen.
   • Stedenbouwkundige toetsing aan het bestemmingsplan
   • Esthetische toetsing welstandscommissie
   • In geval van een (rijks)monument: toetsing (rijks)monumentencommissie
   • Bouwbesluittoetsing:
    • Bouwbesluitberekeningen
    • Wettelijke normen
    • Constructieve veiligheid
    • Brandveiligheid
   • Fasering
    Zoals hierboven al genoemd kan om tijdwinst te boeken en problemen voortijdig te signaleren er eerst een zogenaamd vooroverleg worden ingediend. Vooroverleg alle vereiste tekeningen:
    • Plattegronden en doorsnedetekeningen
    • Afmetingen perceel en situering
    • Geveltekeningen en belendende bebouwing
  • Bij de daadwerkelijke aanvraag worden dezelfde onderdelen verder technisch uitgewerkt en wordt dit aangevuld met de volgende stukken:
   • Constructieberekeningen
   • Bouwbesluitberekeningen
   • Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen
 • Het bestek is een administratief en juridisch geheel dat op basis van het DO en de technische uitwerking, de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden van onze aannemer.
 • In een bestek wordt het ontwerp tot in detail omschreven inclusief de technische eisen, te gebruiken materialen en onderdelen. Dit kan al snel een veel te uitgebreid en gedetailleerd boekwerk worden wat voor particuliere bouw eigenlijk weinig zinnig is. Een beter werkbaar alternatief is de Technische Omschrijving met afwerkstaten.
 • Een technische omschrijving legt op hoofdpunten de materialen vast en geeft in hoofdlijnen kwaliteitseisen voor zover deze al niet vastgesteld zijn vanuit regelgeving. In de afwerkstaten worden de kleuren en materialen vastgelegd die met het oog zichtbaar zijn, zoals de gevelafwerking en muur- en vloerafwerkingen binnen.
 • De tekeningen van het technisch ontwerp vormen samen met de technische omschrijving en afwerkstaten de calculatieset voor de aannemer waarop deze zijn offerte kan baseren.

Wanneer de bouwvergunning verleend is mag er daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Er dienen werktekeningen vervaardigd te worden op basis waarvan de aannemer technische productietekeningen kan maken.

 • Afstemming
  In diverse bouwvergaderingen komen architect, aannemer en overige adviseurs samen om elkaars werk in overeenstemming te brengen. In de werktekeningen worden de gegevens van de constructeur en de diverse benodigde installatievoorzieningen in het ontwerp opgenomen.
 • Detaillering
  Aanvullende doorsnedetekeningen kunnen nodig zijn om lastige bouwknopen inzichtelijk te maken. De principedetaillering dient als basis voor iedere individuele bouwknoop. Door de huidige strenge energieprestatie eisen dienen er vaak lastige technische ingrepen uitgewerkt te worden om warmteverlies te beperken. Veel voorkomende moeilijkheden zijn het voorkomen van koudebruggen en condensatie. Per constructie-onderdeel moet een aannemer bestellingen plaatsen waarvoor een zorgvuldige en gedetailleerde maatvoering op basis van de toegepaste materialen noodzakelijk is, zodat alle onderdelen probleemloos in elkaar passen.
 • Uitrekstaten
  Op basis van de definitieve maatvoering kunnen diverse uittrekstaten van individuele onderdelen / bouwdelen gemaakt worden, zoals prefab betonvloerelementen en de kozijnstaten.
 • Basistekening voor overige systemen
  Daarnaast worden de werktekeningen gebruikt door installateurs om de plaatsing van diverse systemen zoals riolering verloop, elektra, verwarming/koeling en ventilatie/luchtbehandeling uit te werken.
  Ook kan het nodig zijn om aparte productietekeningen van maatwerk onderdelen zoals giet-elementen, trappen en staalconstructies te maken.
 • De uitvoering is altijd de meest bijzondere fase in het bouwproces. Alle onderdelen komen eindelijk bij elkaar en de diverse ruimtes worden ineens ‘tastbaar’.
 • De uitvoeringsfase kan al tijdens de WE fase aanvangen omdat er voor de ruwbouw lang niet alle definitieve uittrek-staten en afbouw gegevens noodzakelijk zijn.
 • Tijdens de uitvoering kan de FHE Future Home Engineering ingeschakeld worden voor bouwbegeleiding om de opdrachtgever bij te staan en te adviseren tijdens het bouwproces en daarnaast kan hij onvoorziene problemen gladstrijken en de esthetische kwaliteit van de diverse aansluitingen bewaken.
 • Aan het einde van het bouwproces begeleid FHE Future Home Engineering de opdrachtgever bij de oplevering. Mogelijke gebreken worden in kaart gebracht en dienen nog in orde te worden gemaakt door het bouwteam.