BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)

Het Europees beleid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie gebruiken

De energie die nog nodig is moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Dit is vastgelegd in de herziene Europese richtlijn EPBD uit 2010.

Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen na eind 2018, respectievelijk 2020.

In het Nationaal Plan staat wat onder een bijna-energieneutraal gebouw (BENG) verstaan wordt. Ook noemt het Plan tussentijdse streefcijfers op weg naar bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020.

Per 1 januari 2015 geldt een aanscherping van de energieprestatie eisen voor woningen en voor utiliteitsgebouwen. Een verdere verlaging van de energieprestatie eisen volgt gefaseerd: het streven is de aanscherping naar bijna energieneutraal voor overheidsgebouwen vanaf 31 december 2018 in te laten gaan. Voor alle andere gebouwen is de ingangsdatum 31 december 2020.

Stimuleren overheid

De overheid stimuleert de ontwikkeling van bijna-energieneutrale gebouwen door:

 • het stellen van heldere doelen voor alle betrokken actoren en het opstellen van duidelijke wet- en regelgeving;
 • het verwerven van een breed draagvlak onder alle betrokken actoren, inclusief bewoners en gebruikers;
 • het waarderen van collectieve oplossingen;
 • het stimuleren van voldoende kennis bij alle actoren;
 • het stimuleren van samenwerking in de keten (bouwkolom);
 • het bieden van experimenteerruimte;
 • goede regievoering;
 • het optreden van de overheid als launching customer (eerste grote afnemer van een innovatief product).

Overheid en markt

Overheid en markt leggen de komende jaren een route af om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen. Diverse activiteiten zijn al in gang gezet.

 • De partijen van het herziene Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw voeren het convenant inmiddels uit.
 • De aanscherping van 2015 werd ondersteund door het programma Excellente gebieden. In 19 aangewezen Excellente Gebieden deden bouwpartijen kennis en ervaring op met een minimaal 25% scherpere EPC. Hiermee liepen ze vooruit op de EPC aanscherping van januari 2015.
 • De overheid stimuleerde met het NESK-programma ‘Naar energieneutrale scholen en kantoren’ projecten die zich onderscheiden door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. De projecten fungeren als voorbeeld en inspiratiebron.
 • De implementatie van de herziene EPBD maakt deel uit van het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.

EnergieSprong

Op langere termijn moet ook de bestaande bouw zeer energiezuinig worden. Het kabinet ontwikkelt hiertoe beleid en neemt maatregelen om te bevorderen dat bestaande gebouwen die worden gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen worden getransformeerd. Gefinancierd vanuit de Innovatie Agenda Energie voert Platform31 hiervoor het programma EnergieSprong gebouwde omgeving uit. Dat richt zich op koplopers.

Zie ook

 • Wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt en van de eisen voor thermische isolatie en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 8 september 2014.